Thực phẩm GMO, Bước Tiến Công Nghệ hay Vũ Khí Hủy Diệt ?